THAILAND ภาษาไทย


     กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษา โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เล่มที่ 96 ตอนที่ 80 โดยมีฐานะเทียบ
เท่ากอง

      การก่อตั้งครั้งแรกได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน 24.07 ล้านบาท และได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในรูปเงินยืมเป็นเงิน 28.29 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ครุภัณฑ์  วัสดุ อุปกรณ์  และความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยพระเทพวรเวที เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดไร่ขิง จำนวน 49 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันพัฒนาผู้ บริหารการศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2525  การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเปิดทำการ  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527


      สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษามีภารกิจหลัก คือ ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถาน
ศึกษา (Pre - Promotional  Training) และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร การศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผู้บริหารประจำการ (In-Service  Training)การฝึกอบรมเฉพาะสาขาวิชา (Specialized  Training) การฝึกอบรมในประเทศ และการประชุมนานาชาติ (International  Conference) นอกจากนี้ยังจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตามความ ต้องการ ของกรมกองต่าง ๆ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและ แผนพัฒนาผู้บริหาร

การศึกษาของ   กระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง ถึง ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็น ปีที่การดำเนินงานตามข้อผูกพันที่มีต่อธนาคาร โลกสิ้นสุดลง

       รัฐบาลได้มีการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และตรา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2524 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 52 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสาน ให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร ใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจำอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อบทบาท และหน้าที่ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการ ระดับสำนัก


      ชื่อ ว่า  "สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา"  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 100 ก เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุอำนาจหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดทำนโยบายแผนและแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแนะนำ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและแนวทาง การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา


        นวัตกรรม และสื่อในการพัฒนา พัฒนารูปแบบ และมาตรฐานการฝึกอบรมจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา ส่งเสริม ประสานเครือข่าย การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประสานงานการระดมทรัพยากร และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ดำเนินการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นการทดลองนำร่องหรือการพัฒนาสนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย